null
Oldaltérkép

Képviselő-testület tagjai

Sósné Michélisz Edina polgármester

Csoba Attiláné alpolgármester

dr. Csernyi Zsuzsanna képviselő

Hoffmann Mariann képviselő

Gyergyádes Éva képviselő

Keszthelyi László képviselő

Lumei Sándorné képviselő

 

 

 

Tisztelt Lakosság!

A veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések  értelmében az önkormányzat képviselő-testületének, bizottságainak összehívására nincs lehetőség, a testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

A közmeghallgatás nyilvános és tényleges testületi ülés megtartásához kötődik. Mivel jelen veszélyhelyzetben ezt megtartani nem tudjuk, ezért weboldalunkon és facebook oldalunkon tesszük közé az Szigetbecse Község Önkormányzat és  gazdálkodásáról és hivatali munkájáról szóló beszámolót, tájékoztatást.

A lakosságnak lehetőséget adunk a beszámolóval kapcsolatos kérdések, javaslatok feltevésére a

szigetbecse@upcmail.hu e-mailen, illetve a „Szigetbecse Önkormányzat hivatalos facebook oldalán

.......................

Szigetbecse Község Önkormányzatának gazdálkodási beszámolója.

A következő évek legfontosabb célkitűzései.

(Közmeghallgatásra készült tájékoztató)

 

Legfontosabb teendők az Önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása, a hatályos jogszabályoknak eleget téve az alapvető közszolgáltatások megszervezése, a kötelezően előírt feladatok maradéktalan ellátása. Így az óvoda, háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat biztosítása. Közvilágítás, közutak, köztemető, közterületek fenntartása gondozása, a falugondnoki szolgálat üzemeltetése. Az Önkormányzat tudatosan törekszik az alapfeladataihoz és az önként vállalt feladataihoz szükséges források állandó biztosítására.

 

Fontos feladatként tartjuk számon:

 - a  település külső megjelenésére, tisztántartására a közterületek, zöldfelületek, árkok folyamatos takarítására való odafigyelést, ideértve a Duna parti önkormányzati területek gondozását is. 2020-ban az Önkormányzat bevezette a magánszemélyek kommunális adóját, az adóból befolyt összeget a község közterületeinek szépítésére, gondozására, karbantartásra fordítja.

- a falu lakosságmegtartó szerepének erősítését. Minden lehetőséget meg kell ragadni annak érdekében, hogy fiataljaink itt maradjanak, itt alapítsanak családot, vagy más településről költözzenek hozzánk. Véleményünk szerint az építési telkek kialakításának kérdését újra napirendre kell tűzni.

- a pályázatok előkészítését és a kulturális programok szervezését,

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása a gyors és eredményes munkavégzéshez. A hivatal személyi állománya a szakmai alkalmasságot, a polgármesteri hivatal épületének felújítása, korszerűsítése pedig a tárgyi feltételeket biztosítja ehhez.

 

A helyi adópolitika célkitűzései:

 Az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját bevételeit, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozók anyagi terheire is.

A helyi adók esetében a Képviselő-testület az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse.

A kivetett adók beszedésére még eredményesebb módszereket kell alkalmazni. Az adóbehajtásra a korábbinál komolyabb figyelmet kell fordítani (rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről)

 

Szociális feladatok:

A lakosság egészségügyi és szociális ellátását a törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelően kívánjuk ellátni, egyúttal törekszünk ezek színvonalának emelésére.

A gyermekétkeztetéshez az ebédet külső szolgáltatótól vásároljuk. A reggeli és az uzsonna az intézményben készül. E rendszer átalakítása nem indokolt. Önálló konyha létesítése nem célszerű.

A Ráckeve és Környéke Család és Gyermekjóléti Központhoz csatlakozott Szigetbecse, az ellátás a társulás által fenntartott szakintézmény keretei között működik. Az intézmény szakfeladatai minden társult településre kiterjednek. 

A szolgáltatás települési jelenlétét és hatékonyságát alapvetően fokozni kell.

 

Településüzemeltetés:

A településüzemeltetési feladatok főbb szervezési, lebonyolítási feladatait az Önkormányzat alkalmazásában álló falugondnok irányításával, a közcélú foglalkoztatottakkal végezteti, ezzel biztosítva azt, hogy a feladatok ellátása átlátható, összehangolható legyen. A közmunka program lehetőségeinek a teljes kihasználásával folyamatosan munkalehetőséget biztosítunk településünk arra szociálisan rászoruló lakóinak.

 

Közterületek kezelése. Közterületek, parkok, játszóterek, utak, terek, járdák fenntartása:

Az önkormányzati közterületek egészét rendszeres kezelésben és gondozásban kell tartani. A növények telepítését és a parkosítást folytatni kell. Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására. Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról. Figyelmet kell fordítani a közterületi utcabútorok állagának megőrzésére. Újabb látványelemekkel (pl. szobor, esetleg szökőkút, stb.) kell gazdagítani a települést. Folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszótereink eszközeit, zöldfelületeit. Törekednünk kell új közösségi terek kialakítására. Évek óta csökken a közmunkások száma, és a kevés önkormányzati forrás miatt, emiatt egyre nehezebb a fent nevezett feladatok ellátása.

 

Közvilágítás:

A közvilágítási hálózat jól kiépített. A lámpatestek korszerű égőkkel felszereltek. A rendszer átalakítását nem tervezzük, csak a folyamatos karbantartását.

 

Utak: A belterületi szilárd burkolatú úthálózat ma egyre rosszabb állapotban van. Az éves útjavítások (kátyúzások) csak eseti kezelést nyújtanak. Az utak felülete töredezett, rongálódott. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, amely a belterületi utcák útjainak a felújításával kapcsolatos.

 

Köztemető: A „köztemetőként” működő temető területe önkormányzati és egyházi tulajdonban és fenntartásban áll. A köztemető fenntartása viszont önkormányzati alapfeladat. A köztemetői feladatok jogszerű ellátását és a köztemető követelményeit és működési feltételeit biztosítjuk (vízvételi lehetőségek, szemétgyűjtők, zárhatóság, mosdóhelyiség, stb.) Folyamatban van a ravatalozó épületének külső, belső felújítása.

 

Csapadékvíz elvezetés: El kell készíttetni a település egészére a felszíni víz elvezetésének tanulmánytervét. Egy esetleges csapadékvíz elvezetés pályázatnál, már szükség lenne egy vízjogi engedéllyel rendelkező tervre. A csapadékvíz elvezető rendszer elemeinek és a felszíni vízelvezető árkok karbantartását folyamatosan végezni kell.

Járdaépítés: A gyalogjárda-építések elsősorban a frekventált településközponti területeken, intézmények, közösségi terek előtt önkormányzati kivitelezésben kell, hogy megvalósuljon. A későbbiekben a település egyéb pontjain is szükséges a gyaloggárdák javítása, mert ma már nem jellemző az önerős járdaépítés.

Ivóvízellátás: Az Önkormányzat saját tulajdonú, korszerű víziközmű-rendszerrel rendelkezik, amelynek a működése stabil. Az ivóvíz hálózat karbantartása folyamatos. A rendszer a következő időszakban komolyabb fejlesztést nem igényel. Településünkön az új építésű ingatlanok bekötési kérelmei, az érintett ingatlanokig az ivóvízvezeték kiépítése-bővítése okoz komoly fejtörést.

Kommunális szemétszállítás, kezelés Köztisztaság és településtisztaság: Településünk a Duna – Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel szerződött. Ennek keretében biztosított a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, és a zöldhulladék gyűjtése. E mellett természetesen működik a házhoz menő kommunális hulladékgyűjtés is. A lomtalanításra „házhoz menő rendszerrel „évente két alkalommal (üdülőterületen egy alkalommal) ingyen konténert biztosít. Az elektronikai hulladékok begyűjtésére évente két alaklommal kerül sor.

Fejlesztések:

Most elsősorban a 2019 évben elkezdődött, a 2020-as évben-folyamatban lévő projektek sikeres lezárására kell koncentrálnunk. Legfontosabb feladatunk az óvoda projekt lezárása, a befejezéshez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása . Az új három csoportos óvoda modern, minden igényt kiszolgáló korszerű épület lesz.

A Magyar Falu Program keretében 2019-ben benyújtott, nyertes pályázataink, melyeket 2020-ban kell megvalósítani:

Önkormányzati utak felújítására címen több utcára adtunk be pályázatot. Ezekből 27.853.600 Ft-ot nyertünk el a Réti út, a Honvéd utca és a Balassi tér felújítására. A munkálatokat 2020. december 31-ig kell befejezni.

Temető fejlesztése címen 1.943.500 Ft-ot nyertünk el. Ezt az összeget a ravatalozó belső felújítására, vizesblokk fejlesztésére és az épület külső felújítására fordíthatjuk 2020. december 31-i befejezéssel.

Járdaépítés anyagköltségéhez való hozzájárulásként 4.932.300 Ft-ot nyertünk el. Ebből az összegből a beadott pályázat alapján a Réti út felújítását kell megoldani. Az összegben nem szerepel a munkadíj, melyet önkormányzati saját forrásból kell megoldani. A munkák befejezési határideje 2020. október 31-e.

Óvodai udvar külső játszóeszközök vásárlására 4.999.997 Ft-ot nyertünk el, mely játszóeszközök beszerzését 2020. május 31-ig kell lebonyolítani. Ebben az összegben sem szerepel az eszközök telepítési költsége, melyet saját forrásból kell biztosítani.

LEADER pályázatunkon 8 millió Ft-ot nyertünk el, sajnos a támogatói okiratot még nem kaptuk meg. Ebben a beruházásban a rendezvénytéren színpadtető építés, illetve térkövezés van betervezve.

KEHOP-5.2.9-16-2017-00181 Épületenergetikai korszerűsítés pályázatunkra 68 millió Ft-ot nyertünk el. A projektben a Művelődési ház, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda energetikai korszerűsítése szerepel. Jelenleg projekt teljes átdolgozása, újbóli felépítése van folyamatban, a beruházást 2020.10.31.-ig kell befejezni

 Megjelent Magyar Falu Pályázatok 2020

Nemzeti és helyi identitás tudat erősítése. Közösségi és kulturális építmények építése és külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése. maximum 30 MFt.

Orvosi rendelő. Meglévő egycélú vagy többcélú, egészségügyi létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése. Egy-két rendelő típus esetén maximum 30 MFt

Orvosi eszköz beszerzés maximum 5 MFt

Önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása maximum 5 MFt.

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása maximum 30 MFt.

A képviselő testület eddigi legfontosabb döntései

- az Önkormányzat kikerült az ingatlanértékesítéssel és bérbeadással kapcsolatos Áfa körből

- bevezette a kommunális adót (5.000,- Ft / év)

- az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó mértéke nem változott

- megrendeltük a működésképtelen tűzcsapok javítását, cseréjét

 - vállalkozói segítséggel rendeztük az Önkormányzat udvarát, elszállítottuk a hulladékot,e-hulladékot,és parkolásra alkalmassá tettük a területet

- vállalkozói segítséggel felszámoltuk a temető melletti zöld hulladéklerakót (240m3 szemetet szállítottunk közel 700e ft) tovább dolgozunk az egyházi vezetéssel a temető rendbe tételén

- megrendeltük az ELMŰ vezeték biztonsági övezetéből az ágak levágását

- a Kiss utca és a Makádi út között kijavítottuk az utat

- 12 millió forintért értékesítettük a Balassi tér 9. sz. alatti Önkormányzati lakást, a befolyt összeget az Óvoda projekt eszközbeszerzésére fordítjuk

- A Szolgálati lakásban a hibás konvektor cseréje vállalkozói segítséggel megvalósult

- elkezdtük a Balassi téri tónál a fák, cserjék ritkítását, a Fazekas Mihály utca és a Réti utca között megkezdtük a nyárfák kivágását, a két utca közötti terület tisztítását folytatni szeretnénk vállalkozói és lakossági segítséggel stb.

 

Duna-partot is érintő információk:

- Kihelyeztük az üdvözlőtáblákat

- Szúnyogirtás csak földi kémiai lesz 159 ha (kértük hogy a falugondnok ellenőrzés miatt a gépjárműben tartózkodhasson)

- RSD Duna parti út garanciális javítás bejelentése, illetve egyéb működtetéssel kapcsolatos hibák bejelentése megtörtént, májusig lesz döntés. Kértünk kimutatást a csatornára történő rákötések számáról.

Évek óta elmaradt fejlesztési terveink, nagyon fontos lenne megvalósításuk:

- a Rendezvénytéren (Balassi tér) vizesblokkok kialakítása, az épület felújítása (pályázattal, alapítványi vállalkozói összefogással) - a helyi kötődések kialakítása, a hagyományteremtés, a hagyományápolás és a közösségszervezés szempontjából elengedhetetlen egy igazi élettel teli, modern felújított közösségi szintér kialakítása.

- a Művelődési Ház helyiségeinek használatát újra kell gondolni, a könyvtári feladatellátást is az épület egyik helységében kell megoldani. A lakosság körében ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét. Biztosítani kell a könyvtárban az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát. Korszerűsíteni kell a színpad eszközállományát. Szükséges a művelődési ház korszerű, külső-belső felújítása.

- illetve a buszmegállók cseréjét esztétikai okokból- átépítését biztonsági okokból megvalósítani.

 

Szigetbecse Kulturális élete, Civil szervezetei:

A következő években is megtartjuk szokásos rendezvényeinket, kulturális programjainkat. Szigetbecse szerencsés helyzetben van, gazdag kulturális értékekben. Fontos szerepet töltenek be az Egyesületek, Civil szervezetek településünk kulturális életében. Ezeken a szervezeteken kívül, természetesen az Általános Iskola és a Tóparti Óvoda részvételére is számíthattunk, és számítunk továbbra is kulturális programjainkon, sport rendezvényeinken.  A koronavírus terjedése miatt most több program elmarad.

Várhatóan megrendezésre kerülhet: Anyák napi ünnepség az életfánál, Kiállítások szervezése az André kertész emlékházban, Faluházban, Sramli party, Falunap-Mikulás futás, Adventi ünnepség,  Szigetbecsei Zene Barátok Köre fellépései.

Szigetbecse Sport Egyesülete labdarúgó és sakk szakosztályt működtet. A labdarúgó szakosztály közel 70 éve minden évben nevez a bajnokságban. A sakkszakosztály sikerei országosan ismertek, házi sakkversenyeket, sakktornákat rendeznek. A Diák Sport Egyesület röplabdás lányai kiváló eredményeket értek el.

 Célkitűzéseink között szerepel az együttműködések erősítése:

Szigetbecse Község Önkormányzata legfőbb együttműködő partnerének tekinti a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, úgy gondoljuk, hogy továbbra is zökkenőmentes lesz a közös munka.

Szeretnénk szorosabb együttműködést kialakítani a helyi vállalkozókkal, újra szerveznénk a vállalkozói fórumot. Kiemeljük, hogy önkormányzati beruházások és megbízások során - ha lehetséges- elsődlegesen helyi vállalkozókat kívánunk foglalkoztatni.

Erősíteni kell a kapcsolatot az Általános Iskolával, és az Egyházi vezetéssel, ez irányba már sikeres lépéseket tettünk.

Fontos, hogy településünk jó kapcsolatot ápoljon a környező településekkel, jó lenne a településeken szerveződő programok időpontját egyeztetni, egymás rendezvényeit meglátogatni, együtt gondolkodni, és ha szükséges közösen képviselni érdekeinket.

 

Sósné Michélisz Edina

polgármester

Beszámoló a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi munkájáról, 2020. évi változásokról

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81.§ (39 bekezdés f) pontja alapján a jegyző minden évben beszámol a Képviselő-testületeknek a hivatal munkájáról.

A jegyző éves beszámolási kötelezettségéről a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás is rendelkezik. Fenti kötelezettségemnek eleget téve a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be.

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Szigetbecse, Makád és Lórév települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás, valamint a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

 

  1. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Szigetbecse, Makád és Lórév Községek Önkormányzatai Képviselő- testületeinek döntésével, 2013. január 1-jével alakult meg. A 2019. október 12-i önkormányzati választásokat követően mindhárom település megerősítette szándékát a közös hivatal változatlan formában történő fenntartásáról.

A hivatal létszáma jelenleg 12,5 fő köztisztviselő.

 Pénzügyi-számviteli feladatok:

 A 2019. májusában és októberében két, pénzügyes feladatokat ellátó köztisztviselő, valamint augusztusban a jegyző is visszatért a szülési szabadságról. Jelenleg -2020 évben – egy pénzügyes kolléga van szülési szabadságon, aki a tervek szerint 2020. augusztusában áll munkába. A pénzügyi területről várhatóan 2020. augusztusától szintén egy kollega szülési szabadságra megy, valamint egy kollega 2020. április 1. napjával végleges áthelyezését kérte a szigetcsépi Polgármesteri Hivatalba, akinek helyére sikerült megfelelő embert találni, betanítása folyamatban van.

A pénzügyi-számviteli területen egy álláshely 2015. május 1. óta betöltetlen, ezért és a bekövetkezett jelentős feladat növekedés (ASP bevezetése) következtében szükséges lenne egy fő, szakmai tapasztalattal és legalább mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkező köztisztviselő alkalmazására, amely sajnos – megfelelő végzettségű pályázó, illetve az alacsony bér miatt - a mai napig nem történt meg. A helyettesítés nagy terhet ró a pénzügyes kollégákra.

Igazgatási terület:

  1. március 1. napjától szintén véglegesen áthelyezésre került a szigetcsépi Polgármesteri Hivatalba az igazgatási és anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselőnk, akinek a munkakörére - ettől az időponttól - az aljegyzőnket helyeztük át, így az aljegyzői állás is meghirdetésre került. A pályázat benyújtásának határideje 2020. március 13. A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatban van, az állás 2020. április 1. napjától tölthető be.

Jegyzői feladataimat - második gyermekem születése miatt – 2020. május 31. napjáig látom el, ezt követően 2020. évi szabadságomat, majd szülési szabadságomat töltöm, várhatóan 2021. január 1. napjáig.

A hivatal szakmai feladatait a jegyző, aljegyző (jelenleg betöltetlen), 11 ügyintéző - melyből a műszaki ügyintéző félállású - látja el. 5 dolgozó felsőfokú, 6 dolgozó középfokú iskolai végzettséggel bír, valamennyien rendelkeznek a munkakörükhöz előírt szakmai képesítéssel.

Elmondható, hogy a hivatal feladataihoz az ügyintézői létszám nem elegendő ahhoz, hogy jó színvonalon tudja végezni szakmai munkáját.

A hivatali dolgozók munkaterületek szerinti megoszlása 2019. évben a következő:

- jegyző

- aljegyző,

- 1 fő adminisztrátor- általános igazgatási ügyintéző,

- 1 fő szociális- gyermekvédelmi- anyakönyvi- ügyintéző

- 3 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, melyből egy fő 2019. májusában jött vissza szülési

   szabadságról

- 3 fő pénztáros- pénzügyi-humánpolitikai ügyintéző, melyből egy fő 2019. októberében jött vissza 

   szülési szabadságról

- 1 fő részmunkaidős településüzemeltetési, műszaki ügyintéző,

- 2 fő adóügyi ügyintéző.

 

A hivatal ügyfélfogadása rendje, amely évek óta változatlan, az alábbiak szerint alakult 2019-ben:

Szigetbecsén: hétfő: 12.30-18.00 óráig, szerda: 8.00 – 14.00 óráig, péntek: 8.00 - 12.00 óráig.

Makádon: kedd: 8.00 - 16.30 óráig, szerda: 8.00 – 17.00 óráig.

Lóréven: kedden és pénteken 8.00 -12.00 óra között van ügyfélfogadás.

Feladatellátás 2019. évben a Makádi Kirendeltségen:

A 13 fő köztisztviselőből 4 fő dolgozott állandó jelleggel a Makádi Kirendeltségen. Az anyakönyvi igazgatási feladatok egy részét a pénzügyi vezető főtanácsos, a hagyatéki, szociális, gyermekvédelmi feladatokat az aljegyző látta el.

Az aljegyző kedden 13-16.30 óráig, szerdán 8-12 óráig a makádi kirendeltségen tartott ügyfélfogadást, és végezte a helyben ellátandó hivatali teendőket.

A kirendeltségen az alábbi ügyeket intézik helyben:

- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések

- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítése,

- hagyatéki ügyintézés,

- anyakönyvi ügyintézés (részben),

- műszaki ügyintézés,

- adóügyek,

- pénztári ki-befizetések.

Az ügyintézés során a székhelyhivatal és a kirendeltség között az információáramlás folyamatos.

 

Feladatellátás 2019. évben a Lórévi Ügyfélszolgálaton:

Az Ügyfélszolgálaton nem dolgozik köztisztviselő állandó jelleggel.

Az aljegyző kedden 8-11,30 óráig, valamint pénteken 8-11,30 óráig tartott ügyfélfogadást, és végezte a helyben ellátandó hivatali teendőket.

Az ügyfélszolgálaton az alábbi ügyeket intézik helyben: - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések,

- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások, - gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítése, - hagyatéki ügyintézés, - pénztári kifizetések.

A feladatellátás finanszírozása, tárgyi feltételek:

A hivatal működéséhez szükséges fedezet biztosításához a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározott elismert létszámkeret szerint járul hozzá. A 2019. évben a hivatal elismert létszámkerete 9,5 fő volt.  

A munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb irodatechnikai gépek a hivatal rendelkezésére állnak. Ugyancsak biztosítottak a legszükségesebb szakmai anyagok, közlönyök, folyóiratok, valamint a munkánkat megkönnyítő számítástechnikai programok (pl. könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági nyilvántartások). Anyagi feltételeinket is figyelembe véve biztosított a dolgozók szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvétele is.

Mindezekért ezúton is köszönetemet fejezem ki a Tisztelt Képviselő-testületeknek magam és kollégáim nevében is!

  1. A hivatal önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája

A hivatal mindhárom településen ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok, valamint a Szigetbecsén működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, Lórév településen működő Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Szigetbecsei Tóparti Óvoda és a Makádi Hóvirág Óvoda döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a testületek elé kerülő anyagokat, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartja a határozatokat, rendeleteket, döntésre előkészíti az önkormányzati – a képviselő-testület, bizottság, vagy polgármester hatáskörébe tartozó – hatósági ügyeket.

A Képviselő-testületi ülések jellemző adatai:

Szigetbecse testületi ülések száma 17, hozott határozatok száma 95, megalkotott rendeletek száma 15.

Makád  testületi ülések száma 15, hozott határozatok száma 119, megalkotott rendeletek száma 8.

Lórév testületi ülések száma 17, hozott határozatok száma 67, megalkotott rendeletek száma 10.

Szigetbecsén a képviselő-testület és a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete, valamint Lóréven a képviselő-testület és a Szerb Önkormányzat Lórév közötti megállapodás értelmében a hivatal köztisztviselő segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját is. Előkészítik a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek anyagát, vezetik a jegyzőkönyveket, közreműködnek a döntések végrehajtásában, valamint ellátják a gazdálkodási feladatokat. Nemcsak a nemzetiségi önkormányzat, de a szigetbecsei és makádi óvodák működésével kapcsolatos fentiek szerinti feladatokat is a hivatal dolgozói végzik.

A nemzetiségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatos feladatellátás jellemző adatai:

Szigetbecse Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek száma 7, hozott határozatok száma 28.

Szerb Önkormányzat Lórév testületi ülések száma 8, hozott határozatok száma 43.

A hivatal önkormányzati feladatainak egy részét teszi csak ki a képviselő-testületek működésével kapcsolatos, a fentiekben ismertetett adminisztráció ellátása. Nagy felelősséget és sok munkát jelent az önkormányzatok jogszabályokban megfogalmazott feladatainak megszervezése, szükség esetén közreműködés a végrehajtásban. Ennek keretében gondoskodni kell többek között a közművek működtetéséről, a település tisztántartásáról, az önkormányzati utak karbantartásáról, az önkormányzati beruházások végrehajtásáról, az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartásáról, az óvodai köznevelési, a közművelődési, szociális feladatok ellátásáról, az egészségügyi alapellátásról. A hivatal ezekben a tevékenységekben elsősorban szervezőként vesz részt, valamint biztosítja a feladatellátás jogszabályi feltételeinek teljesítését (engedélyek beszerzése, nyilvántartások vezetése, regisztráció, a szükséges rendeletek előkészítése, stb.).

 

  1. Államigazgatási hatósági feladatok ellátása

 

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.

Az államigazgatási ügyek iktatása külön szabályzatban foglaltak szerint zajlik. Mindhárom település ügyiratait a székhely településen, Szigetbecsén iktatjuk, elektronikusan.

A hivatalban a 2019. évben összesen 6648 db ügyirat főszámra, míg 12046  db ügyirat alszámra került iktatásra.

Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörében a polgármester hatáskörébe tartoznak.

  1. évben is a leggyakrabban előforduló önkormányzati hatósági ügyek az önkormányzati segély kérelmek voltak.

A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági ügyek a következők:

népesség nyilvántartás, anyakönyvek vezetése (születési, házassági, halálozási), állampolgársági ügyek,

szociális ügyek,  lakásfenntartási támogatás: 3 fő, temetési támogatás: 10 fő,születési támogatás: 8 fő,rendkívüli településtámogatás: tűzifa 15 fő, pénzbeli 4 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása (2019-ben 9 gyermek részére).

Ezeken kívül: hagyatéki ügyintézés, üzletműködési ügyek, telepengedélyezési ügyek, vadkár ügyintézés, adóigazgatási ügyek, lakcím változtatással kapcsolatos ügyek, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,birtokháborítási, panasz ügyek intézése,jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi ügyek,növényvédelmi hatósági eljárások,termőföld eladás és haszonbérlet kifüggesztések.

A hivatal dolgozói végzik mindhárom önkormányzat valamennyi tevékenységére kiterjedően a pénzügyi, gazdálkodási, adózási, valamint – az intézményt kivéve – a humánpolitikai feladatokat.

A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése során a hivatal ügyintézői látják el Szigetbecse, Makád és Lórév Községek Önkormányzata, a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Szigetbecsei Tóparti Óvoda, a Makádi Hóvirág Óvoda, a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Szerb Önkormányzat Lórév gazdálkodási feladatait. A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából adódóan valamennyi államháztartási szerv önálló törzskönyvvel bejegyzett szervezet, a Magyar Államkincstár felé valamennyi szervezet külön-külön készít költségvetést, beszámolót, negyedévente pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést, valamint a havi pénzforgalomról jelentést. A költségvetési szervek bevételeinek, kiadásainak alakulásáról az illetékes ügyintézők minden költségvetési tárgykört érintő ülésen részletes tájékoztatást nyújtanak a képviselő-testületeknek. A fenti feladatcsoportba sorolható a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása is.

A belső ellenőrzési feladatokat mindhárom település külső személy útján láttatja el. A belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselő-testület elé terjesztjük, hasonlóan önálló napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.

Emellett a 2019-es évben is kiemelt figyelmet kellett fordítani a nyertes, folyamatban lévő pályázatok megvalósítására, elszámolására, valamint továbbra is nyomon követtük a pályázati lehetőségeket. 

 Jancsó Emőke jegyző