null
Oldaltérkép

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése és ügyfélfogadása:

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal adatai 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:

2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.

Tel.: 06-24/513-510, Fax.: 06-24/513-511

Központi e-mail cím: szigetbecse@szigetbecse.hu

 

Az ügyfélfogadás rendje a székhelyen:

Hétfő: 13.00 - 18.00 óráig

Szerda: 8.00 – 16.00 óráig

Péntek: 8.00 – 12.00 óráig tart.

A jegyző ügyfélfogadási ideje Szigetbecsén

                                                  hétfőn:         13.00 – 18.00 óráig,

                                                  szerdán:       12.00 - 16.00 óráig

                                                  csütörtökön:  8.00 - 15.30 óráig tart.

Az aljegyző ügyfélfogadási ideje Szigetbecsén

                                                  hétfőn:         13.00 – 18.00 óráig,

                                                  szerdán:       12.00 - 16.00 óráig

                                                  csütörtökön:  8.00 - 15.30 óráig tart.

 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége:

2322 Makád, Szabadság u. 27.

Tel.: 06-24/482-096, Fax.: 06-24/512-200

Központi e-mail cím: hivatal.makad@makad.hu

 

Az ügyfélfogadás rendje a kirendeltségen:

Kedd:   8.00 – 16.00 óráig

Szerda: 8.00 – 17.00 óráig tart. 

A jegyző ügyfélfogadási ideje Makádon

                                   szerdán 8.00 – 12.00 óráig tart.

Az aljegyző ügyfélfogadási ideje Makádon

                                   kedden 13.00 -16.00 óráig tart

                                   szerdán 8.00 - 12.00 óráig tart

 

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal kihelyezett állandó ügyfélszolgálati irodája: 

2309 Lórév, Dundity Alexa u. 43.

Tel.: 06-24/482-544, Fax.: 06-24/482-544

Központi e-mail cím: info@lorev.hu

 

Az ügyfélfogadás rendje az ügyfélszolgálati irodán:

Kedd:        8.00 - 16.00 óráig

Szerda:    13.00 – 16.30 óráig

Csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig

Péntek:      8.00 – 12.00 óráig tart.

A jegyző ügyfélfogadási ideje Lóréven, csütörtökön 8.00 – 12.00 óráig tart.

Az aljegyző ügyfélfogadási ideje Lóréven, kedden és pénteken 8.00-12.00 óráig tart.

Közös Hivatal beszámolója a 2019. évi munkájáról

Kvonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás, valamint a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

 

  1. A hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása

 

A Szigetbecsei Közöber 12-i önkormányzati választásokat követően mindhárom település megerősítette szándékát a közös hivatal változatlan formában történő fenntartásáról.

A hivatal létszámaztéző.

 

A hivatal ügyfélfogadása rendje, amely évek óta változatlan, az alábbiak szerint alakult 2019-ben:

Szigetbecsén: hétfő: 12.30-18.00 óráig, szerda: 8.00 – 14.00 óráig, péntek: 8.00 - 12.00 óráig.

Makádon: kedd: 8.00 - 16.30 óráig, szerda: 8.00 – 17.00 óráig.

Lóréven: kedden és pénteken 8.00 -12.00 óra között van ügyfélfogadás.

 

Feladatellátás 2019. évben a Makádi Kirendeltségen:

A 13 fő köztisztviselőből 4 fő dolgozott állandó jelleggel a Makádi Kirendeltségen. Az anyakönyvi igazgatási feladatok egy részét a pénzügyi vezető főtanácsos, a hagyatéki, szociális, gyermekvédelmi feladatokat az aljegyző látta el.

Az aljegyző kedden 13-16.30 óráig, szerdán 8-12 óráig a makádi kirendeltségen tartott ügyfélfogadást, és végezte a helyben ellátandó hivatali teendőket.

A kirendeltségen az alábbi ügyeket intézik helyben:

- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések

- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítése,

- hagyatéki ügyintézés,

- anyakönyvi ügyintézés (részben),

- műszaki ügyintézés,

- adóügyek,

- pénztári ki-befizetések.

Az ügyintézés során a székhelyhivatal és a kirendeltség között az információáramlás folyamatos.

 

Feladatellátás 2019. évben a Lórévi Ügyfélszolgálaton:

Az Ügyfélszolgálaton nem dolgozik köztisztviselő állandó jelleggel.

Az aljegyző kedden 8-11,30 óráig, valamint pénteken 8-11,30 óráig tartott ügyfélfogadást, és végezte a helyben ellátandó hivatali teendőket.

Az ügyfélszolgálaton az alábbi ügyeket intézik helyben: - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó segélyezések,

- jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások, - gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítése, - hagyatéki ügyintézés, - pénztári kifizetések.

 

A feladatellátás finanszírozása, tárgyi feltételek:

A hivatal működéséhez szükséges fedezet biztosításához a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározott elismert létszámkeret szerint járul hozzá. A 2019. évben a hivatal elismert létszámkerete 9,5 fő volt.  

A munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb irodatechnikai gépek a hivatal rendelkezésére állnak. Ugyancsak biztosítottak a legszükségesebb szakmai anyagok, közlönyök, folyóiratok, valamint a munkánkat megkönnyítő számítástechnikai programok (pl. könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági nyilvántartások). Anyagi feltételeinket is figyelembe véve biztosított a dolgozók szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvétele is.

Mindezekért ezúton is köszönetemet fejezem ki a Tisztelt Képviselő-testületeknek magam és kollégáim nevében is!

 

  1. A hivatal önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos munkája

 

A hivatal mindhárom településen ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok, valamint a Szigetbecsén működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, Lórév településen működő Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, a Szigetbecsei Tóparti Óvoda és a Makádi Hóvirág Óvoda döntéseinek előkészítésével, végrehajtásuk szervezésével kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a testületek elé kerülő anyagokat, gondoskodik a döntések végrehajtásáról, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, nyilvántartja a határozatokat, rendeleteket, döntésre előkészíti az önkormányzati – a képviselő-testület, bizottság, vagy polgármester hatáskörébe tartozó – hatósági ügyeket.

A Képviselő-testületi ülések jellemző adatai:

Szigetbecse testületi ülések száma 17, hozott határozatok száma 95, megalkotott rendeletek száma 15.

Makád  testületi ülések száma 15, hozott határozatok száma 119, megalkotott rendeletek száma 8.

Lórév testületi ülések száma 17, hozott határozatok száma 67, megalkotott rendeletek száma 10.

 

Szigetbecsén a képviselő-testület és a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete, valamint Lóréven a képviselő-testület és a Szerb Önkormányzat Lórév közötti megállapodás értelmében a hivatal köztisztviselő segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját is. Előkészítik a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek anyagát, vezetik a jegyzőkönyveket, közreműködnek a döntések végrehajtásában, valamint ellátják a gazdálkodási feladatokat. Nemcsak a nemzetiségi önkormányzat, de a szigetbecsei és makádi óvodák működésével kapcsolatos fentiek szerinti feladatokat is a hivatal dolgozói végzik.

 

 

 

 

 

A nemzetiségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatos feladatellátás jellemző adatai:

Szigetbecse Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek száma 7, hozott határozatok száma 28.

Szerb Önkormányzat Lórév testületi ülések száma 8, hozott határozatok száma 43.

 

A hivatal önkormányzati feladatainak egy részét teszi csak ki a képviselő-testületek működésével kapcsolatos, a fentiekben ismertetett adminisztráció ellátása. Nagy felelősséget és sok munkát jelent az önkormányzatok jogszabályokban megfogalmazott feladatainak megszervezése, szükség esetén közreműködés a végrehajtásban. Ennek keretében gondoskodni kell többek között a közművek működtetéséről, a település tisztántartásáról, az önkormányzati utak karbantartásáról, az önkormányzati beruházások végrehajtásáról, az önkormányzati tulajdonú épületek fenntartásáról, az óvodai köznevelési, a közművelődési, szociális feladatok ellátásáról, az egészségügyi alapellátásról. A hivatal ezekben a tevékenységekben elsősorban szervezőként vesz részt, valamint biztosítja a feladatellátás jogszabályi feltételeinek teljesítését (engedélyek beszerzése, nyilvántartások vezetése, regisztráció, a szükséges rendeletek előkészítése, stb.).

 

  1. Államigazgatási hatósági feladatok ellátása

 

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.

Az államigazgatási ügyek iktatása külön szabályzatban foglaltak szerint zajlik. Mindhárom település ügyiratait a székhely településen, Szigetbecsén iktatjuk, elektronikusan.

A hivatalban a 2019. évben összesen 6648 db ügyirat főszámra, míg 12046  db ügyirat alszámra került iktatásra.

Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörében a polgármester hatáskörébe tartoznak.

  1. évben is a leggyakrabban előforduló önkormányzati hatósági ügyek az önkormányzati segély kérelmek voltak.

A nagyobb számban előforduló államigazgatási hatósági ügyek a következők:

népesség nyilvántartás, anyakönyvek vezetése (születési, házassági, halálozási), állampolgársági ügyek,

szociális ügyek,  lakásfenntartási támogatás: 3 fő, temetési támogatás: 10 fő,születési támogatás: 8 fő,rendkívüli településtámogatás: tűzifa 15 fő, pénzbeli 4 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása (2019-ben 9 gyermek részére).

Ezeken kívül: hagyatéki ügyintézés, üzletműködési ügyek, telepengedélyezési ügyek, vadkár ügyintézés, adóigazgatási ügyek, lakcím változtatással kapcsolatos ügyek, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,birtokháborítási, panasz ügyek intézése,jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi ügyek,növényvédelmi hatósági eljárások,termőföld eladás és haszonbérlet kifüggesztések.

 

A hivatal dolgozói végzik mindhárom önkormányzat valamennyi tevékenységére kiterjedően a pénzügyi, gazdálkodási, adózási, valamint – az intézményt kivéve – a humánpolitikai feladatokat.

A költségvetési-gazdálkodási feladatok végzése során a hivatal ügyintézői látják el Szigetbecse, Makád és Lórév Községek Önkormányzata, a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Szigetbecsei Tóparti Óvoda, a Makádi Hóvirág Óvoda, a Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Szerb Önkormányzat Lórév gazdálkodási feladatait. A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából adódóan valamennyi államháztartási szerv önálló törzskönyvvel bejegyzett szervezet, a Magyar Államkincstár felé valamennyi szervezet külön-külön készít költségvetést, beszámolót, negyedévente pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést, valamint a havi pénzforgalomról jelentést. A költségvetési szervek bevételeinek, kiadásainak alakulásáról az illetékes ügyintézők minden költségvetési tárgykört érintő ülésen részletes tájékoztatást nyújtanak a képviselő-testületeknek. A fenti feladatcsoportba sorolható a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása is.

A belső ellenőrzési feladatokat mindhárom település külső személy útján láttatja el. A belső ellenőrzési terveket minden évben a képviselő-testület elé terjesztjük, hasonlóan önálló napirend keretében adunk számot a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól.

Emellett a 2019-es évben is kiemelt figyelmet kellett fordítani a nyertes, folyamatban lévő pályázatok megvalósítására, elszámolására, valamint továbbra is nyomon követtük a pályázati lehetőségeket. 

 Jancsó Emőke jegyző