Menü Bezárás

Akikre büszkék vagyunk:

Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Polgármestere
“A kitüntetések adományozásának rendjéről” szóló 5/2004. (III. 16.) számú rendelete alapján, a 2023. február 27-ei ülésen hozott 27/2023 (II.27.) számú határozatában a település tiszteletének és hálájának kifejezéséül “Szigetbecse Szolgálatáért Díjat” adományozott a Szigetbecse Községért Közalapítványnak

Akár átutazóban halad át valaki Szigetbecsén, akár hosszabb időt tölt itt, a legtöbbször örömmel állapítja meg, hogy milyen szép, rendezett e település, mennyi látnivalója van, és egy kis községhez képest mennyi közös használatú szabadtéri lehetőség van a testmozgásra. Látják, hogy az itt élők fontosnak tartják hagyományaikat, tisztelik múltjukat és becsülik, igyekeznek itt tartani a fiatalabb nemzedéket is. Hatalmas feladat ez! Nem is elég hozzá egyedül az önkormányzat munkája. Mindig fontosak az itt élők faluszépítő ötletei, a segítő kezek s a civil szervezetek önzetlen hozzájárulása. Ilyen fontos a Szigetbecse Községért Közalapítvány szívvel teli tevékenysége is! A közalapítványt Szigetbecse község Önkormányzata, mint alapító, 1991-ben hozta létre. Azóta is folyamatosan működik olyan közhasznú szervezetként, melynek céljai a községrendezés, községfejlesztés, épített és természeti környezet védelme, alapfokú nevelés- és oktatás tárgyi-technikai fejlesztése, az egészségügyi és szociális ellátási munka javítása, a közművelődés fejlesztése, a közösségi sport és egészséges életmód feltételeinek előbbre vitele.

Egy kis faluban nagy kincs egy ilyen példaértékű közösség, akik egységükkel, ötleteikkel, szorgalmukkal és az ezek alapján elért eredményeikkel elismertté tették Szigetbecsét Pest vármegyében és országosan is. A hosszú éveken keresztül végzett munka nem múlt el nyomtalanul. A Szigetbecsén élők is tudják, mit köszönhetnek a közalapítványnak, tudják, hol, miben fejlesztette, szépítette és építette ezt a kis települést. Élni a lehetőségekkel, fáradhatatlanul munkálkodni, pályázni, pályázatokkal elszámolni, elébe menni az igényeknek… Nem is gondoltuk, hogy szükségünk lehet rá, de utólag visszagondolva, hol is ünnepelhetnénk méltóbban az Anyák napját, mint a közösség Életfájánál, amit a közalapítvány hozott létre. A közalapítvány szervezte mindig magas színvonalon, tartalmasan, s a legfontosabb, hogy a falu közösségét összetartva ezeket az Anyák napi ünnepségeket, az André Kertész emlékére rendezett fotókiállításokat, az utóbbi esztendőkben az adventi ünnepséget, kitalálta és megvalósította községünkben a betlehemi jászol felállítását, közreműködött a falunap lebonyolításában.

Nemcsak a létrejött látható dolgokról (pl. információs ill. utcajelzőtáblák a községben, sörpadok, parki padok, rendezvénysátrak, paravánok, bútorok, hangtechnikai eszközök, kalandpark, fitnesz park, Tó-kilátó a tsz-kiállítással, katonai emlékmű, szigetbecsei információs füzetek) beszélhetünk, hanem a segítő szándék vezette támogatásokról a község intézményei (óvoda, iskola, közművelődés, egészségügy), közösségei felé és a példamutató önkéntes munkákról. A közalapítvány alapította az „Év tanulója” díjat. A befolyt 1% személyi jövedelemadó összegéből a Szigetbecsei Sportegyesületet is támogatták. A kistarcsai mammográfiai vizsgálatokra évekig szervezték a buszt. Mindig keresték a lehetőséget, mivel tudják előbbre vinni a község, a közösségi élet fejlődését, a lakosság, a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek, az ide látogató emberek jó közérzetének biztosítását. Nem tudom, hogy lehet ezt pótolni, folytatni?! Különösen az utóbbi évek közalapítványi tevékenysége emelte magasra a mércét, méltó feladat elé állítva az utódokat.

Szigetbecse Községért Közalapítvány hosszú évek óta végzi kimagasló tevékenységét Szigetbecse érdekében, a Képviselő Testület ezzel a kitüntetéssel szeretné megköszönni, elismerni a Közalapítvány áldozatos munkáját.

A Szigetbecse Községért Közalapítvány kuratóriumának tagjai, akik 2022-ig végezték nemes feladataikat társadalmi munkában: Lumei Sándorné a kuratórium elnöke, aki sok munkát fektetett a közalapítvány működtetésébe (1998-tól, 24 éven át), Czár Jánost (aki 1992-től, 30 éven át tevékenykedett), Schmidt Mihályné (aki 1998-tól, 24 éven át tevékenykedett), Szűcs Ferencné (aki 2003-tól, 19 éven át tevékenykedett), Horák György (aki 2014-től, 8 éven át tevékenykedett), Dr. Csernyi Zsuzsanna (aki 2014-től, 8 éven át tevékenykedett) és Gellai Zsanett Anita (aki 2014-től, 8 éven át tevékenykedett).

Hálás köszönet mindenkinek az eddig elvégzett munkájáért! Minden jót kívánok, jó egészséget, sok erőt és további boldog éveket!
Szigetbecse Község és a magam nevében
Sósné Michélisz Edina polgármester

2022. évben kitüntetettek

• (2022.) Képviselő Testületünk „Szigetbecse szolgálatáért” díjban részesíti Schmidt Mihályné szigetbecsei lakostSchmidt Mihályné (Margitka Óvó néni) 1992. óta volt az óvodánk vezetője – kisebb megszakításokkal – 2016-ig, nyugdíjba vonulásáig. Szakmai munkáját precízen, magas színvonalon, példamutatóan végezte. Nagy fontosságot tulajdonított a differenciált nevelésnek, a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak. Kiemelkedő színvonalú munkát végzett a német nemzetiségi nevelés területén is.
Az óvodapedagógiai munkáján túl feladatot vállalt a község Képviselő-testületében is, ahol több cikluson keresztül aktívan tevékenykedett. A Szigetbecse Községért Közalapítványnak megalakulása óta, 1992. óta tagja. A közösségi életet, a falu fejlődését a mai napig nagyon fontosnak tartja, s lehetősége szerint tesz is ezen feladatokért. Az új óvoda építésénél a tervezési időszakban, az előkészületekben tapasztalataival sokat segített. Több önkormányzati és alapítványi rendezvény (könyvkiadás, fotókiállítások, anyák napi ünnepségek, stb.) levezetője volt. A mai napig segíti a rendezvények lebonyolítását, nyugdíjba vonulása óta még aktívabban tevékenykedik ezekben.
Mivel Margitka kiváló munkájával 25 évig szolgálta Szigetbecsét, mint óvodapedagógus, mellette képviselő volt több ciklusban is, 30 évig volt a Szigetbecse Községért Közalapítványban alapítványi tag, ezt a rengeteg önfeláldozó munkát megköszönve találta őt méltónak a Képviselő Testületünk a kitüntetésre.

• (2022.) Képviselő Testületünk „ Szigetbecse szolgálatáért díj” –ban részesíti Schmidt Mihály szigetbecsei lakostSchmidt Mihály a Szigetbecse Sportegyesületben vezetőségi tagként tevékenykedett 1999 – 2021. között. Először a gazdasági ügyeket intézte, későbbiekben pedig 2000-től napjainkig a Szigetbecse Sportegyesület Elnöke volt. Munkáját mindig nagy odaadással, lelkiismeretesen és pontosan végezte.
Több pályázaton is részt vett az egyesülettel, így sikerült a focipálya környékét széppé varázsolniuk. Kapcsolatai révén sikerült kihasználnia és a falu javára fordítania a TAO-s támogatásokat is.
Mindig kiemelt feladatnak tekintette a sportegyesület rendezvényeinek – a hagyományoknak megfelelő – színvonalas megtartását: húsvéti tojásfutás, húsvéti bál, május elsejei sportmajális, Farsangi és Falunapi Sakk Torna, búcsúi bál.
Több alkalommal is részt vett a nagyszabású Majális megrendezésében, ami a környékben nagyon jó visszhangot váltott ki. Távoli településekről is szívesen jöttek a sportolók, akik mindig elismerően nyilatkoztak erről az eseményről.
A Húsvéti tojásfutás az országban egyedülálló, több TV-s csatorna is foglalkozott már ezzel a szép hagyománnyal.
A társadalmi munkák alkalmával is rendszeresen számíthattunk a munkájára, fontosnak tartja a község jó hírének fenntartását, szépítését. Sportolóként pedig az egészséges életmódra nevelést. Most, hogy leköszönt a sportegyesület elnöki posztjáról, s nyugdíjba vonul, társadalmi munkája elismeréseként Képviselő Testületünk fontosnak tartotta a díj odaítélését részére, a sok-sok önként végzett munkája köszöneteként.

• (2015.) Magasitz Lajos polgármester részére Szigetbecse Község Képviselő-testülete „ Szigetbecse Község Díszpolgára”címet adományozza
Magasitz Lajos Szigetbecsén született, a mai napig abban a házban él, ahol világra jött. Az 1990. szeptember 30.-i önkormányzati választáson a község lakossága bizalmat szavazott neki, és Szigetbecse polgármesterévé választotta, mely tisztséget 24 éven keresztül folyamatosan töltötte be. E közel negyed évszázad alatt folyamatosan a község lakosságának bizalmát élvezte. A kezdetekkor az ország egészét érintő változás nagy feladatokat rótt a polgármesterre, a képviselő-testületre és a hivatalra. Szigetbecse Ráckeve társközsége volt, majd önállóvá vált. Járatlan úton küzdöttek, akik ebben az átalakításban feladatot vállaltak: akkor a községnek egyetlen szilárd burkolatú útja volt, a Ráckevéről Makád felé vezető főút, nem volt gáz, telefon, csatornázás. Ma a község saját kezelésű útjainak 98 %-a szilárd burkolatú.
Szigetbecse gazdálkodását – önállóvá válásától – a józanság, a kiegyensúlyozottságra törekvés, a takarékosság jellemezte. Minden adott pályázati lehetőséget kihasznált a település vezetése és rendre nyert is! A Képviselő-testületek tartózkodtak a hitelfelvételtől, sőt tartalékot is gyűjtöttek. A megnyert pályázati fejlesztésekhez mindig biztosítani tudták a szükséges önerőt. Ebben az érdemben nagy szerepe van a polgármesternek, aki a hosszú évek során mindig a takarékos, megfontolt és következetes gazdálkodást szem előtt tartva vezette a falut. Magasitz Lajos polgármester úgy a helyi civil szervezetekkel, mint az egyházakkal rendkívül jó kapcsolatot ápolt, bevonta őket a község fejlesztését célzó beruházásokba, programokba, pályázatokba.
Az elmúlt negyed évszázad alatt Szigetbecsén megvalósult beruházások, fejlesztések magukért beszélnek, és Magasitz Lajos érdemeit méltatják:

 • vezetékes gáz biztosítása a községben és az üdülőterületen,
 • egészséges ivóvíz biztosítása az üdülőterületen,
 • szennyvízberuházás a község belterületén,
 • vezetékes telefonhálózat kiépítése,
 • közvilágítás korszerűsítése,
 • művelődési ház teljes felújítása,
 • általános iskola bővítése és felújítása,
 • temető rendezése és a ravatalozó felújítása,
 • háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének teljes felújítása,
 • valamennyi községi és üdülőterületi út szilárd burkolattal történő kiépítése és folyamatos karbantartása,
 • pihenőpark kialakítása az üdülőterületen,
 • játszótér építése a község központjában,
 • faluház és szolgáltató ház létrehozása,
 • André Kertész Emlékház létrehozása, André Kertész hagyatékának ápolása,
 • közparkok építése és folyamatos karbantartása,
 • nagyóvoda épületének felújítása,
 • sportpálya építése játszótéri résszel,
 • Balassi téri tó revitalizációja,
  jelenleg folyamatban van
 • az ivóvízminőség-javító beruházás.

2005-ben munkásságát számos kitüntetéssel is elismerték:

 • Pápai Elismerő Oklevéllel,
 • Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke 2005. augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Szigetbecse község polgármesterének, érdemes és eredményes munkássága elismeréséül.
 • Szigetbecséért Érdemérem és Aranygyűrű

Életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként Szigetbecse Község Képviselő-testülete „Szigetbecse Község Díszpolgára”  elismerő címben részesíti.

• (2015.) Fejesné Schwarcz Erzsébet önkormányzati képviselő részére Szigetbecse Község Képviselő-testülete „ Szigetbecse Község Díszpolgára” címet adományozza
Fejesné Schwarcz Erzsébet Szigetbecsén született. Tanulmányai végeztével előbb Makádon, majd 1979-től Szigetbecsén tanított az iskolában. Tanúja, résztvevője volt azoknak az erőfeszítéseknek, melyeknek köszönhetően a község fokozatosan fejlesztette az intézményt, az épületet és környékét, a tanítás színvonalát. 1983-tól, nyugdíjba vonulásáig volt az iskola igazgatója. Az első, 1990-es választások óta bizalmat kapottak közül ő az egyetlen, aki Magasitz Lajos polgármester mellett 24 évig tagja volt a képviselő-testületnek, képviselőként és két ciklusban alpolgármesterként.
Erzsike munkahelyén az iskolában, és a testületben is kiélhette gyermekszeretetét. A közös testületi munkán belül kezdetektől vezetője volt a szociális bizottságnak, vállalta a szociális ügyekkel járó munkát. A testület soha nem mondott nemet a gyermekekre vonatkozó javaslataikra. A szociális ügyek tekintetében is hasonló megértést tapasztalt a képviselő társaknál is. A legnehezebb időben is jutott pénz méltányos kérdések teljesítésére.
A művelődés területén is nagy munkát vállalt, mindenekelőtt a Német Nemzetiségi Önkormányzatban, a faluszépítésben. Szervezésében a Virágos Magyarországért mozgalomban Szigetbecse kétszer a díjazottak között volt.
11 alkalommal volt a mindig sikeres falunap főszervezője.
A 2011. augusztusában megnyílt Faluház létrehozásában, berendezésében oroszlánrészt vállalt.
2003-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét kapta munkája elismeréséül.
Fejesné Schwarz Erzsébet sokakkal együtt úttörő munkát vállalt a rendszerváltozással Szigetbecsén is bekövetkező önállóság kiküzdésében. Szeme előtt nőnek fel az egykori tanítványok, a falu lakóinak megbecsülését élvezi.

Életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként Szigetbecse Község Képviselő-testülete „Szigetbecse Község Díszpolgára” elismerő címben részesíti.

(2010.) Szigetbecse fejlődésében kifejtett munkájáért részesítjük „Szigetbecséért” kitüntetésben.

• (2010.) Bogdán József szigetbecsei lakost életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként Szigetbecse Község Képviselő-testülete „Szigetbecse Község Díszpolgára” elismerő címben részesíti.
Bogdán József 1970 óta él Szigetbecsén, nagy családja ( három gyermek, öt unoka ) van, akik ugyanolyan hűségesek a faluhoz, mint ő maga.
A sport, a labdarúgás, a család mellett másik nagy és hosszantartó szenvedélye. Korábban a Csepel Autó NB II-es csapatában, majd Dunaharaszti megyei I. osztályú együttesében játszott, volt megyei válogatott és gólkirály.
Játszott Szigetbecse csapatában és közel 40 éve ezt az együttest szolgálja edzőként, szervezőként, vezetőségi tagként – mindenesként.
Bogdán József, aki maga is igazi közösségi ember, nagyra értékeli mindazok tevékenységét, akik hozzá hasonlóan önzetlenül és töretlen lelkesedéssel segítik Szigetbecsén a szakosztályt, hiszen ezek nélkül nem lehetett volna folyamatosan működtetni, fejleszteni a község labdarúgó sportját.
Bogdán József hamar beilleszkedett a helyi közösségbe. 1986-1990-ig a Ráckevei Közös Tanács szigetbecsei tanácstagja, 1994 óta minden önkormányzati választáson bekerült a képviselő-testületbe, ahol vagy tagja, vagy elnöke volt különböző bizottságoknak, 2010 óta alpolgármester volt. A testület legaktívabb tagjai közé tartozott, éberen figyeli, ami a faluban történik, napi kapcsolatban van az emberekkel. A testületben mindig közvetítette megfigyeléseit, a lakótársai véleményét, gondjait.
Alapítója a Szigetbecsei Polgárőrségnek, vezetőségi tagja a Sportegyesületnek
Részt vállalt a hagyományos tojásfutás, a bálok előkészítéséből, rendezéséből, a falu fejlesztését szolgáló munkákból. Felügyeletet vállalt az általános iskolások nyári táboraiban, részt vett óvodai, iskolai bálok, országjáró kirándulások szervezésében.
Nem a rangért vállalta a képviselő fi feladatot, hanem azért mert így nagyobb hatásfokkal segíthette a maga lehetőségén belül a falu fejlődését, és tehetett azért, hogy az itt élők jobban érezzék magukat.

• (2006.) Dr. Kerekes László képviselőt, alpolgármestert, háziorvost Szigetbecse község Önkormányzata „Szigetbecséért cím”-ben részesítette.
1998-tól három cikluson át tagja volt a község önkormányzatának, ezen belül négy éven keresztül alpolgármesterként tevékenykedett. Közösségi munkájának elismeréseként Szigetbecse Község Önkormányzata 2006-ban „Szigetbecséért cím” kitüntetésben részesítette. Dr. Kerekes László 1935. szeptember 25-én születetett Mezőtúron. 1961-ben végezte el az orvosi egyetemet. Először Budapesten, majd az úgynevezett Viharsarok két településen, Szeghalmon és Vésztőn volt körzeti orvos. Két lányának, Áginak és Editnek a továbbtanulása miatt költöztek fel vidékről, s találtak otthont községünkben. 1975. szeptember 1-én nevezték ki Szigetbecse körzeti orvosának. Azóta eltelt 42 év, s doktor úr – nemrég bekövetkezett haláláig – fáradhatatlanul gyógyította betegeit, mint háziorvos. Hamar beilleszkedett családjával együtt a község életébe, szinte mindenkit személyesen ismert. Sokan vannak, akiket orvosként születésük óta figyelemmel kísért. Doktor úr több generációt látott felnőni, segített kilábalni kisebb-nagyobb betegségeikből. Megnyerő egyénisége, sajátos humora, segítőkészsége miatt minden betege, ismerőse szerette. Munkáját mindig becsületesen, legjobb tudása szerint végezte. Hosszú becsei szolgálatáról szólva egyik alkalommal ezt a példát hozta fel: „Telefonon valaki arra kért, hogy keressem fel az apósát, mert az nem érezte jól magát. Bemutatkozás, kérdés nélkül tudtam, hogy ki hívott, s ki a hívott fél apósa, s annak milyen betegsége van.”

• (2014.) Szabó Béláné, Marikát a Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő testülete „Szigetbecséért” kitüntető címben és az ezzel járó aranygyűrűvel jutalmazta.
Szabó Béláné 1972-től matematika-kémia szakos tanárként dolgozott. Éveken keresztül kéthetes nyári vándortáborokat szervezett, ahol tanítványai megtanulták a természet szeretetét, kitartást a munkában és gyaloglásban egyaránt. Hétvégeken pedig túrázni vitte tanulóit és szüleiket, országos természetjáró versenyekre készítette fel őket. Az 1990-es években 6 évben keresztül a Ráckevei Nagycsaládos Egyesület programjait és a kárpátaljai gyermekek gondtalan nyaralását szervezte. 2003-ban – kezdeményezésére – megalakult la Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete, mint közhasznú szervezet, melynek ma i ő az elnöke. Céljai között a túrázás, a kirándulások mellett kiemelkedő tevékenységként szerepel településünk és környékének élhetőbbé, szebbé tétele. A falu értékeinek megőrzésében is sokat tett. Egyesülete nevében több sikeres pályázatot írt. Pályázata útján valósult meg a Tőzike tanösvény, a „Faluséta Szigetbecsén” táblák és a falunk értékeit bemutató kiadványok. Sikeres pályázattal került berendezésre a Faluház közösségi szobája, és sor került a régi mezőgazdasági gépek és tűzoltókocsik restaurálására is. Ezen eszközök kiállítására a következő hónapokban megvalósuló faluházi fedett színben kerül sor, szintén megnyert pályázhat segítségével. Egyik fő szervezője a húsvéti tojáskiállításnak és a falutakarításnak is. Az egyesülethez köthető a Sziget kerékpártúra első szervezése és töretlen folytatása is.

Szigetbecse fejlődését segítő, sokirányú tevékenységében kifejtett munkájáért részesítjük „Szigetbecséért” kitüntetésben.

• (2014.) Lumei Sándorné, Jolikát a Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő testülete „Szigetbecséért” kitüntető címben és az ezzel járó aranygyűrűvel jutalmazta.
Lumei Sándorné Szigetbecsén 1998 óta végez közhasznú tevékenységet, 16 éve a Szigetbecse Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és könyvelője. Alapító és ma is aktív tagja a 11 éve megalakult Sziget-csücske Természetbarátok Egyesületének. 40 éve dolgozott a közigazgatásban, melyből 13 évet itt Szigetbecsén, s kimagasló pénzügyi köztisztviselői munkájáért a Pest megyei Önkormányzat „Nyári Pál-díj”-ban részesítette 2006-ban. Az említett civil szervezetek vezetőségi tagjaként mindig azon dolgozott és dolgozik, hogy a község fejlődjön, szép és kulturált környezet alakuljon ki, növelje Szigetbecse jó hírnevét. Ennek érdekében számos pályázati támogatást elnyert, például „A Kulturált Települési Környezet díjat”, falunapi támogatásokat. Eszközbeszerzési pályázatainak köszönhető a közösségi utcajelző táblák, a Művelődési ház pinceklub berendezése, a rendezvényekhez szükséges sörpadok, sátrak vásárlása. Kezdeményezésére adományoz a közalapítvány minden évben a legjobban tanuló szigetbecsei iskolás gyermeknek „Év tanulója” díjat.
Ötletadója volt és megvalósításának aktív részese a Balassi téri játszótér és az Életfa létesítésének. Minden évben megszervezi az anyák napi ünnepséget, mely ünnepség keretén belül kerül sor a gyermekek emblémáinak felrakására a műalkotásra.
Szintén a kezdeményezésére indította el a közalapítvány a már hagyománnyá váló André Kertész fotópályázatot és kiállítást, melyet ez évben immár a 7. alkalommal szervez meg nem kis munkával.
Számos községi rendezvény aktív segítője, például falunap, községtakarítás, színházi előadások, nők mammográfiai vizsgálatának szervezése.
Fotózási munkájával segíti a Szigetbecsei Krónika színvonalasabb megjelenését, valamint számos kiadvány kiadását, mint a „Szigetbecse” könyv, a „Faluséta”, az „André Kertész” kiadvány.

Szigetbecse fejlődésében, rendezettségében, kulturális értékeiben kifejtett munkájáért részesítjük „Szigetbecséért” kitüntetésben.

• (2017.) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ Szigetbecséért”címet adományozza Losonczy Béla részére
Losonczy Béla Szigetbecse első jegyzője volt, aki 43 év szolgálat, 38 év közigazgatási szolgálat után vonult nyugállományba 2010. december 31-én. Pályafutását 1967-ben repülőgép szerelőként kezdte. Munka mellett szerzett felsőfokú közigazgatási szakmai végzettséget. 1971-ben lett Ráckeve nagyközségi tanács építési, majd igazgatási előadója, később csoportvezető, végül városi hatósági osztályvezető-helyettes. Közben 1984-ben a megyei vezetés tanácsosi címet adományozott számára munkája elismeréseként. 19 évig szolgálta a ráckeveieket.
A rendszerváltás után– Ráckeve több társközségéhez hasonlóan – Szigetbecse is az önállóság mellett döntött. A jegyzői feladatokat pályázat útján Losonczy Béla nyerte el. Komoly feladat volt ez számára, hiszen egy új hivatalt kellett létrehozni, megteremteni a személyi és tárgyi feltételeket, közben zökkenőmentesen ellátni a lakossági ügyeket. Magasitz Lajos volt polgármester úrral éjszakákba nyúlóan dolgoztak, tervezték az új hivatalt, mely 1991. óta zökkenőmentesen működik.
Losonczy Béla jegyzőként kettős feladatot látott el. Segítette a megválasztott képviselő-testületet és az azt irányító polgármestert a döntések előkészítésével, majd közreműködött annak végrehajtásában. Ezen túlmenően irányította az állam közigazgatási helyi szervét, vagyis a polgármesteri hivatal sokrétű feladatait, a hivatal dolgozóit.
Munkásságának is nagymértékben köszönhető, hogy az önállósodott Szigetbecse a környék irigyelt településévé vált, a fejlődés megindult. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérésével és az elnyert beruházási pályázatok lebonyolításában való aktív részvételével látványosan fejlődött a község. Sokat tett azért, hogy harmonikus kapcsolat alakuljon ki a polgármester, a jegyző, a képviselő-testület és a hivatal dolgozói között. Rendszeresen járta a települést, figyelemmel kísérte a rendet, tisztaságot, meghallgatta a lakosokat, a panaszokat. Feladatainak végrehajtásában mindvégig precíz, pontos, rendszerető volt. Alapvető volt számára a naprakész jogszabályi ismeret, a változások követése. A törvényeket szigorral igyekezett betartatni, de közben kereste a legemberségesebb megoldásokat. Segítette a jogban járatlanokat, türelemmel, megértéssel volt az ügyfelek felé. Kitartóan, s a mai napig is törekszik a szomszéd települések köztisztviselői, vezetői közötti jó kapcsolat kialakítására.
A település iránti elkötelezettségének, szeretetének és az emberi kapcsolatok ápolásának, fenntartásának a híve volt mindvégig. Ennek is tudható be, hogy kutató munkát is végzett a községbe települt és telepített lakosság múltjának, a rokoni kapcsolatok felelevenítésének, nyilvántartásának terén.
Nyugdíjasként is részt vesz a szigetbecsei rendezvényeken, ünnepségeken, a meghirdetett társadalmi munkákban. A mai napig szívügyének tartja a település fejlődését, a lakosság ügyeinek segítését, melyet lehetőségei szerint meg is tesz.

Életútjának és önkormányzati munkájának méltó elismeréseként részesíti kitüntetésben.

• (2017.) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Szigetbecséért” címet adományozza Keszthelyi Ignácné részére
Keszthelyi Ignácné, Marika, a méltán híres zarándokhely, Máriapócs szülötteként 1975-ben férjével, Ignáccal és 3 kiskorú gyermekével Szigetbecsét választotta lakóhelyéül és költözött kis falunkba. Bár szerettei távol voltak mégis hamar beilleszkedett a közösségünkbe.
Munkáját is településünkön végezte az akkor még működő ELZETT írószergyárban, a telep bezárásáig vezetőként tevékenykedett.
A jó célok érdekében soha nem kímélte idejét. Hosszú évek óta fáradságot nem ismerve szervezi a nyugdíjas klub, illetve a hozzá tartozó kis közösség életét. Munkáját férje és gyermekei is segítik. Különböző rendezvények, kirándulások, a rendszeres klub estek, a fürdőkbe történő gyógyító hatású kirándulások, a kerékpár túrák, a klub-társakkal közös sütögetések állandó megszervezése kapcsolható a nevéhez. Településünk köztéri parkjainak virágosítása, gondozása is önként vállalt feladatai közé tartozik. A házi csiga tészta készítést is heti rendszerességgel végzi asszonytársaival együtt. Aktív tagja a Szigetbecsei Zenebarátok Körének, mely rendszeres fellépője a településünk szinte minden rendezvényének.
Három gyermeke, 9 unokája terelgetése mellett energikusságával, jóságával, sok-sok elkeseredett embertársának szerzett már derűs napokat.

Életútjának és Szigetbecse község társadalmi és kulturális életének érdekében végzett kiemelkedő munkájának méltó elismeréseként részére a Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Szigetbecséért” címet adományozza.

• (2017.) Majercsik Jánosné részére a Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szigetbecse szolgálatáért” díjat adományozta
Majercsik Jánosné, akit a községben szinte mindenki Ircsi óvó néniként ismer, gyermekkorát Ráckevén töltötte. Ott nőtt fel, iskolai tanulmányait szintén ott végezte. 1956–ban érettségizett a ráckevei Ady Endre Gimnáziumban.
Szülei a ráckevei postán dolgoztak, így Ircsi néni is ott helyezkedett el szerződéses munkaviszonnyal. 1960 – ban képesítés nélküli óvónőként kezdte pályafutását Ráckevén. 1961 – ben jelentkezett a „Kecskeméti Óvónőképző Intézetbe”, melyet 1963 – ban sikeresen elvégezett.
1968 áprilisában került Szigetbecsére, ahol az óvoda vezetőjeként dolgozott egészen 1992. szeptember 04. – ig, nyugdíjba vonulásáig. Aktív óvodapedagógusként mindig a gyermekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Az óvoda nevelési, pedagógiai feladatait igyekezett munkatársaival együtt maximálisan teljesíteni. A szülők és az iskola visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy mindent megtettek a jövendő nemzedék alapjainak letételéhez.
Aktívan kapcsolódott be a község társadalmi és kulturális életébe, a Vöröskeresztben is tevékenykedett. Csoportos kirándulásokat, színházlátogatásokat szervezett felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Gyermekszínjátszó foglalkozások szervezésével bővítette a községben a kulturális lehetőségeket, mely előadásokat különböző közösségek előtt mutatták be, szavalóversenyekre készítettem fel a fiatalokat. Ezzel a munkájával is sok embernek szerzett örömet.
Óvónői munkássága alatt több elismerésben részesítették:

 • 1989. Június 01. Eredményes Munkáért Művelődési Miniszteri Dicséret,
 • 1992. Május 16. Eötvös József Emlékérem,
 • 1992. Június 01. / 2003. június 12. Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Aranydiplomáját ünnepélyes keretek között az óvodások ballagási ünnepségén, 2014-ben vehette át.

Szigetbecsén a mai napig érezheti az emberek megbecsülését, szeretetét és tiszteletét, ami azt tükrözi számunkra, hogy tudott, és még mindig tud maradandó dolgokat nyújtani a község lakóinak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hiszen most már a nyugdíjas klubban működik a színjátszás és egyéb kulturális tevékenység, ahol sok vidám estét szerez színjátszásával, humoros jeleneteivel, Szigetbecse község aprajának és nagyjának!

Életútjának és Szigetbecse község érdekében az óvodai nevelés és a község kulturális életének területén végzett kiemelkedő munkájának méltó elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.

• (2017.) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Szigetbecse szolgálatáért” díjat adományozza Lerner Mária részére
Lerner Mária 1954. augusztus 12-én született Szigetbecsén. Iskoláit a helyi általános iskolában kezdte el, majd az Ady Endre Gimnáziumban folytatta. A tanítói diplomáját az Esztergomi Tanítóképző Intézetben szerezte meg 1975. június 30-án.
1975.augusztus 16-tól 1990. augusztus 29-ig a ráckevei Általános Iskolában dolgozott, majd szeptember 1-től a Szigetbecsei Általános Iskolában nevelte és oktatta a tanulókat 2015-ös nyugdíjba vonulásáig. Folyamatosan képezte magát, számtalan továbbképzésen, tanfolyamokon gyarapította ismereteit. Többek között: 1995-ben szerzett az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán Baján német nemzetiségi tanítói képesítést.
Pályafutása során rendkívül alapos pedagógiai, kiemelkedő szakmai ismeretekre tett szert. Oktató – nevelő munkáját mindig lelkiismeretesen, nagyfokú precizitással végezte.
Munkája során nagy figyelmet fordított a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására, a kiemelkedő képességű diákok tehetséggondozására, tanulmányi versenyek szervezésére.
Tapasztalatait mindig szívesen osztotta meg fiatalabb kollégáival is. Több éven keresztül a német nemzetiségi munkaközösséget is vezette, irányította a német szakos nevelők munkáját.
2002 óta, megszakítás nélkül, az akkor első ízben megalakult Szigetbecsei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A kisebbségi önkormányzat szervezetének, szabályzatainak, programjának elkészítésében, a nemzetiségi önkormányzati irodahelyiségének kialakításában, berendezésében fontos szerepe volt. Elnökként felvállalta szülőfaluja német nemzetiségének érdekképviseletét, kulturális életének szervezését.
Az önkormányzat – létrejötte után – első céljai közé tűzte ki a kitelepítés előtti lakosok címjegyzékének összeállítását, régi eszközök, használati tárgyak, ruhák, iratok összegyűjtését, rendszerezését, az összegyűjtött anyagok falumúzeumban történő kiállítását.
A nemzetiségi önkormányzat elnökeként mindig szívügyének tekintette az óvodai és iskolai nyelvoktatás támogatását, a német nemzetiségi hagyományok megőrzését, felelevenítését. Az önkormányzat elnökeként minden évben közreműködik a Húsvéti tojásfutás lebonyolításában, tojásfestés, tojáskiállítás szervezésében, Nepomuki Szt. János emlékére gyertyaúsztatás megszervezésében, Márton napi lampionos felvonulás, betlehemezés)
Magyarországon élő német nemzetiségek megismerése céljából számtalan kirándulást szervezett. A „malenkij robotról” történő megemlékezések szervezésé szintén szívügye, megható pillanatokat szerezve ezzel a még életben lévő túlélőknek és családjaiknak.
Községi rendezvények aktív szervezője és a Német Önkormányzat minden évben támogatója is.
A Nemzetiségi kultúra, a nemzetiségi-, ill. a német nyelv ápolása, hagyományok ápolása és megőrzéséért minden évben fáradhatatlanul szervez kiállítást, rendezvényt Szigetbecsén.

Életútjának és Szigetbecse község érdekében az oktatás területén és a szigetbecsei német nemzetiségért végzett kiemelkedő munkájának méltó elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.

• (2006.) Vrbovszky Andrásné óvónő,  „Szigetbecse szolgálatáért díj”-ban részesült
A község önkormányzata Szigetbecse szolgálatáért díj kitüntetésben részesíti a községben 37 éven keresztül kifejtett munkássága elismeréseként Vrbovszky Andrásnét, Eszkó óvónénit. Óvónői képesítését a budapesti Brunszkvik Teréz Óvónőképzőben szerezte 1955-ben. Ebben az évben jött Szigetbecsére, szakmai gyakorlatra, majd kinevezték óvónőnek. Fiatal, kezdő óvónőként nehéz helyzetben, rossz munkakörülmények között nevelte a gyerekeket a szépre, a jóra. Szinte minden évben csoportot vezetett. Szakmai munkája igényes, pontos volt. Feladatát mindig szívvel, lélekkel végezte.
Munkatársaival és szülőkkel jó kapcsolatot alakított ki.

• (2006.) Losonczi Lajos tanár, „Szigetbecse szolgálatáért díj”-ban részesült
Losonczi Lajos 40 éven keresztül dolgozott Szigetbecsén tanárként. 1937. november 26-án született Balatonendréden. 1959. november 19-én került a szigetbecsei általános iskolába matematika-fizika szakos tanárként és itt dolgozott nyugdíjba vonulásáig, sőt, egy kicsit tovább is. E 40 év alatt a falu lakóinak több generációja került ki a kezei alól. Utolsó tanítványainak szülei, sőt nagyszülei is jól ismerik, hiszen őket is tanította. Munkáját mindig nagy odaadással, lelkiismeretesen, pontosan végezte. Az iskola életében tevékenyen vett részt. Sportversenyeket, s kirándulásokat szervezett a gyerekeknek, táborozni vitte őket. Munkatársaival és a szülőkkel is jó kapcsolatot alakított ki.

• (2018.) Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete „ Szigetbecséért” címet adományozza Riedl Béla részére
2002-es önkormányzati választások óta , közel 16 esztendeje a szigetbecsei képviselőtestület tagja. Népszerűségét jelzi, hogy a későbbi választásokon indulva, szinte minden estben legmagasabb támogatottságot nyerte el a választóktól. Kiérdemelte ezt azzal, hogy rendkívül aktív közösségi személy, ami a falu közéleti, kulturális és sportéletének szervezésében, irányításában és az eseményeken való részvételében nyilvánul meg.
Hosszú évek óta a Szigetbecsei Sportegyesület szakosztályvezetője, és ebben a tisztségében a sportéleten túl, az egyesület társadalmi rendezvényeit is szervezi. A helyi futballcsapat irányítása mellett, nevéhez fűződik a majális és egyéb, a bajnokságon kívüli sportesemények szervezése.
Kulturális területen a Húsvéti, a búcsúi, a szilveszteri bálok rendezése, valamint Szigetbecse ikonikus eseményének a Tojásfutásnak szervezése, rendezése is az Ő keze nyomát viseli.
Mindenki számára ismert és egyértelmű, hogy nélküle elképzelhetetlen az szigetbecsei falunap műsorfolyamának pergő, vidám humoros levezetése.
A község tisztaságáért , a falu rendjéért érzett felelőssége nyilvánul meg a falutakarítások szervezésében, a strand, szezon előtti rendbetételében, és minden közösségi eseményen való aktív részvételben. Fő szervezője volt a felvidékről idetelepítettek 70. évfordulójára szervezett emléknapnak.
Megbízhatósága és közösségi szervezőkészsége elismeréseként 2016. évi Önkormányzati Választások után a testület egyhangú szavazással alpolgármesterré választotta.

• (2018.) A Szigetbecsei sakkcsapat részére Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szigetbecse szolgálatáért” díjat adományozta
2006-2007 évben Dr. Csuka Gyula Úr kezdeményezésére indult a sakk szakosztály Szigetbecsén 11 fővel.
2007-2009 között a megyei 5 fős csapatok között versenyeztek, 2009-től és jelenleg is a megyei I. osztályú 10 fős csapatbajnokságban szerepelnek.

A bajnokságban szereplő csapatok közül Szigetbecse a legkisebb település. Olyan települések csapataival szerepelnek egy osztályban mint Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Nagykáta vagy Törökbálint. Ennek ellenére folyamatosan a középmezőnyben foglalnak helyet.

Jelenleg egy fordulóval az idény befejezése előtt a bronzérem várományosai.
A csapat helytállásában kiemelkedő szerepet játszik az Áj család, ahonnan hárman is tagjai a csapatnak.
5 éven keresztül az utánpótlás nevelés érdekében az iskolában is végeztek sakkoktatást. Bár jelenleg ez nem működik, reményeink szerint a szép eredmények láttán, a gyerekek újra kedvet kapnak ezen ősi és nemes sport művelésére.
A csapat eredményes működését nagyban segítette a Szigetszentmártoniakkal való jó kapcsolat.
5 éve a 2000 fő alatti Kárpát- medencei magyar falvak részére meghirdetett Magyar Sakkvilág Kupán
jó eredményei alapján a Szigetbecsei Sakkcsapat képviseli Pest-megyét. Minden alkalommal a mezőny első felében végzett csapatuk.2017-ben a 28 részvevő csapat közül az 5. helyet érték el.
A megyei Sakkszövetség Külön elismerését fejezte ki önkormányzatunknak.
A csapat rendszeresen szervez a lakosság szórakoztatását is szolgáló nyílt háziversenyeket, mint például a Farsang Kupa vagy a Falunapi Sakktorna.
Szigetbecse sakkcsapata az elmúlt években végzett munkájával, példamutató egységével és szorgalmával, és az ezek alapján elért eredményeivel ismertté és elismertté tette szigetbecse sakkéletét Pest megyében és annak határain túl is.

A csapat jelenleg 17 tagú: Dr. Csuka Gyula, Schwarczenberger Zsolt, Tábori József, Áj László, Katona Tamás, Kiss László, Leidl István, Rosenberg Róbert, Szabó Mihály, Kiss Miklós, Baranyai István, ifj. Áj László, Borbély József, Áj Tamás, Rigó József, Bláboli András, Gyovai István.

A fentiek alapján Szigetbecse Község Képviselő-testülete a kitüntetések rendjéről szóló 5/2004(III.16.) számú helyi rendelete alapján a 14/2018(III.01.) képviselő testületi határozattal a megyei I. osztályban nyújtott sikeres helytállásért és a Magyar Sakkvilág Kupa versenyein elért eredményeinek elismeréséül a Szigetbecsei Sakkcsapatnak „Szigetbecse szolgálatáért” díjat adományozza.

Czár János és Szalai Ernő 2009-ben részesült „Szigetbecse Szolgálatáért” díjazásban

2023-ban Szigetbecse fejlődésében, kulturális értékeiben kifejtett munkájáért részesítjük „Szigetbecse Szolgálatáért” kitüntetésben.  

 

Megszakítás